خدمات مشاوره ارزیابی تخصصی آسیب پذیری و تهیه طرح بهسازی لرزه ای سازه های موجود

لرزه بدلکار

خدمات مشاوره ای شرکت لرزه بدل کار مبتنی بر استانداردهای معتبر در زمینه بهسازی لرزه ای انواع سیستم های سازه ای میباشد. محاسبات فنی (مدلسازی و تحلیل) ساختمان با استناد به دستورالعمل های بین المللی همانند FEMA 356 & 357، ATC، NEHRP، و نشریه ۳۶۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور انجام شده و طراحی سیستم مقاوم سازی پیشنهادی بر اساس دانش روز و آخرین دستآوردهای مهندسی ارائه میگردد. خدمات گروه بهسازی لرزه ای این شرکت شامل مراحل مطالعاتی ذیل می باشد که گزارش هر مرحله بطور مجزا تهیه و تحویل کارفرما میگردد.

  • هدف بهسازي (با بررسی و اخذ دیدگا ه هاي کارفرما، و با توجه به میزان اهمیت و عمر مفید باقیمانده ساختمان، هدف بهسازي انتخاب و دلایل انتخاب هدف بهسازي به کارفرما ارائه میگردد تا پس از بررسی و تصویب کارفرما مسیر مراحل بعدی مطالعات مشخص گردد.).
  • اطلاعات وضعیت موجود سازه (اطلاعات موجود و در دسترس ساختمان نظیر نقشه هاي چون ساخت، دفترچه محاسبات فنی و سایر مدارک فنی همانند نتایج آزمایش هاي انجام گرفته موجود، دستور کارها، صورت جلسات و فاکتورهاي رسمی خرید مصالح جمع آوري، دسته بندي و بررسی میشوند. علاوه بر آن، مطالعات میدانی، سونداژ و برداشت هاي محلی و کارهاي آزمایشگاهی از ساختمان موجود، با توجه به هدف بهسازی و سطح عملکرد مورد نظر انجام میشود.)
  • عملکرد لرزه ای سازه موجود (پس از تعیین سطوح مختلف خطر زلزله در منطقه، با استفاده از روش هاي تحلیلی ارائه شده در دستورالعملهای بهسازی لرزه ای- نظیر نشریه ۳۶۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور- میزان نیاز ساختمان به بهسازی لرزه ای مشخص خواهد گردید.)
  • جزییات طرح بهسازي لرزه ای و ارزیابی سطح عملکرد سازه مقاوم سازی شده (پس از تعیین نقطه عملکرد ساختمان و سطح عملکرد مورد نظر (عملکرد هدف) روش مناسب تحلیل انتخاب و طرح بهسازی لازم ارائه میگردد. طرح پیش بینی شده براي بهسازي با مدل تحلیلی مناسبی از سازه ی ساختمان مورد ارزیابی قرار میگیرد تا نسبت به تحقق اهداف بهسازی اطمینان حاصل گردد.)
  • مدارک فنی (پس از تامین هدف بهسازي، مدارك فنی لازم از جمله نقشه ها و دستورالعملهاي اجرایی روش بهسازی انتخاب شده تهیه و همراه با برآورد کار و اسناد مناقصه تحویل کارفرما میشوند.)

جهت برخورداری از خدمات حرفه ای ما همین امروز تماس حاصل فرمایید.